Bibliografie

 

PODMIOTOWA


tomy poetyckie

szkice, eseje

powieści

przekłady

 

PRZEDMIOTOWA

 

książki

opracowania bibliograficzne

studia i szkice

monografie wybranych zagadnień

 

WYKAZ SKRÓTÓW


zestawienie
  

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA 

| wybór

 

tomy poetyckie


Komunikat, Kraków 1972.

Sklepy mięsne, Kraków 1975.

List, Poznań 1978.

List, Kraków 1979.

List. Oda do wielości. Nowe wiersze, Kraków 1982.

List. Oda do wielości. Poezje, Paryż 1983.

Jechać do Lwowa i inne wiersze, Londyn 1985.

Płótno, Paryż 1990.

Ziemia ognista, Poznań 1994.

Pragnienie, Kraków 1999.

Powrót, Kraków 2003.

Anteny, Kraków 2005.

Niewidzialna ręka, Kraków 2009.

Asymetria, Kraków 2014.

Prawdziwe życie, Kraków 2019.

 

szkice, eseje

 

Świat nie przedstawiony, Kraków 1974 (współautor: J. Kornhauser).

Drugi oddech, Kraków 1978.

Solidarność i samotność, Paryż 1986.

Dwa miasta, Paryż – Kraków 1991.

W cudzym pięknie, Kraków 1998.

Obrona żarliwości, Kraków 2002.

Poeta rozmawia z filozofem, Warszawa 2007.

Lekka przesada, Kraków 2011.

Poezja dla początkujących, Warszawa 2017.

Substancja nieuporządkowana, Kraków 2019.

 

powieści

 

Ciepło, zimno, Warszawa 1975.

Das absolute Gehör, przeł. Ch. Vogel, Zurych 1982.

Cienka kreska, Kraków 1983.

 

przekłady

 

R. Aron, Widz i uczestnik, Londyn 1984.

W. Wołkow, Montaż, Londyn, 1986 (przekład pod pseudonimem: Adam Zalewski).

M. Eliade, Religia, literatura i komunizm. Dziennik emigranta, Londyn 1990.

C. K. Williams, Czuwanie, wybór i przekład M. Wodecka przy współpracy A. Zagajewskiego, Kraków 2002.

 


BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

| wybór

 

książki

 

K. Biedrzycki, Poezja i pamięć. O trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego, Kraków 2008.

B. Bodzioch-Bryła, Kapłan biblioteki. O poetyckiej i eseistycznej twórczości Adama Zagajewskiego, Kraków 2009.

A. Czabanowska-Wróbel, Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, Kraków 2005.

I cień, i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego | Both light and shadow... The Work of Adam Zagajewski, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, Kraków 2015 (wydanie dwujęzyczne; autorzy: Ch. Simic, D. Walcott, B. Toruńczyk, M. Lundquist, C. K. Williams, B. Wormser, J. Klejnocki, T. Sobolewski, E. Hirsch, L. Kleberg, M. Krüger, A. Czabanowska-Wróbel, S. Sontag, M. Monmany, A. Breitenstein, T. Nyczek, R. Schmidgall, C. Cavanagh, A. Bodegård, R. Gorczyńska, X. Farré).

J. Klejnocki, Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego, Wałbrzych 2002.

T. Nyczek, Kos. O Adamie Zagajewskim, Kraków 2002.

B. Shalcross, Through the Poet’s Eye. The Travels of Zagajewski, Herbert and Brodsky, Evanston 2002.

 

opracowania bibliograficzne

 

J. Bieńkowska, M. Dziedziniewicz, Adam Zagajewski. Materiały bibliograficzne. Wybór, Wrocław 1992.

B. M. [Barbara Marzęcka], Zagajewski Adam, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, t. 9: W-Z, Warszawa 2004.

 

studia i szkice

 

A. Arno, Jerzyki, czereśnie i okaleczony świat, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 26 (dodatek „Książki w Tygodniku”).

S. Barańczak, Nowy spór o realizm, w: idem, Etyka i poetyka, Kraków 1981.

S. Barańczak, „Powiedz prawdę do tego służysz”, w: idem, Etyka i poetyka, Kraków 1981.

S. Barańczak, Szukając miary, może tworzysz miarę, „Kultura” 1983, nr 3 (przedruk w: idem, Przed i po, Londyn 1988).

I. Bartoś, Mit Galicji w „Dwóch miastach” Adama Zagajewskiego, „Kresy” 2001, nr 4.

K. Biedrzycki, Kraków bez imienia, „Znak” 2004, nr 10.

E. Bieńkowska, Adam Zagajewski i transcendencja pomarańczy, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 233 i 239.

Z. Bieńkowski, Nowa Fala, w: idem, Ćwierć wieku intymności, Warszawa 1993.

J. Błoński, Diagnozy i prognozy, w: idem, Odmarsz, Kraków 1978.

B. Bodzioch-Bryła, Tam „gdzie ślimaki rozmawiają o wieczności”, czyli Adama Zagajewskiego marzenie o trwaniu, „Teksty Drugie” 2004, nr 4.

[W. Bolecki] J. Malewski, Adam Zagajewski – nowe wiersze, w: idem, Widziałem wolność w Warszawie, Warszawa 1984.

[W. Bolecki] J. Malewski, Stracone szanse, w: idem, Jedynie prawda jest ciekawa, Warszawa 1987, przedr. w: idem, Widziałem wolność w Warszawie, Londyn 1989.

G. Borkowska, Skrawek pełni, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 11.

J. Borowczyk, Niemożliwy instrument. Przypisy do antologii, w: Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna, oprac. J. Borowczyk, M. Larek, Poznań 2011.

J. Borowczyk, M. Larek, Poeta szorstkiego stylu. O wczesnej poezji Adama Zagajewskiego, „Czas Kultury” 2006, nr 5/6.

W. Browarny, Jechać do miasta, „Odra” 1997, nr 9.

W. Browarny, „Tylko oczy, spojrzenie, wzrok”. Obrazowanie plastyczne w poezji Adama Zagajewskiego, „Dykcja” 1997, nr 6.

L. Bugajski, Między chaosem a nowym światem kultury, „Odra” 1975, nr 1.

C. Cavanagh, Etyka liryczna, czyli o poezji Adama Zagajewskiego, przeł. E. Kulik-Bielińska, „Zeszyty Literackie” 2000, nr 1.

C. Cavanagh, Syntaktyczne nieskończoności Adama Zagajewskiego, przeł. T. Bilczewski i A. Kowalcze-Pawlik, w: I cień, i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, Kraków 2015.

C. Cavnagh, Żarliwa obrona, „Zeszyty Literackie” 2003, nr 4.

M. Cemerys, Adam Zagajewski jako krytyk – wokół grupy Teraz, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2005, nr 5.

K. Cicha, Hermeneutyka miasta, epifania miasta w twórczości Adama Zagajewskiego, „Civitas Mentis” 2007, t. 2.

K. Cicha, Wzniosłość sensualna. O wyobraźni sensorycznej Adama Zagajewskiego, w: Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia 68, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i I. Misiak, Kraków 2010.

S. Chwin, Złota struna, „Tytuł” 2000, nr 3.

A. Czajkowska, Niewczesny „żal rozrzutnika”? Wobec mickiewiczowskiego stygmatu w polskiej liryce współczesnej, „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 1.

A. Czabanowska-Wróbel, Dar pamięci i łaska zapomnienia, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 1.

A. Czabanowska-Wróbel, Laudacja Adama Zagajewskiego, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 1.

A. Czabanowska-Wróbel, Odnalezione mapy. Miłosz – Zagajewski – Różycki, „Ruch Literacki” 2011, nr 3.

A. Czabanowska-Wróbel, Ogień życia. Wiersz „O mojej matce”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2012, t. 19.

A. Czabanowska-Wróbel, Otwórz, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 3.

A. Czabanowska-Wróbel, Przejrzystość, „Nowa Dekada Krakowska” 2015, nr 5.

A. Czabanowska-Wróbel, „Asymetria” Adama Zagajewskiego – konteksty malarskie, w: Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, pod red. A. Pilch i M. Rusek, Kraków 2015.

A. Czabanowska-Wróbel, Ziarno nierzeczywistości, „Fraza” 2011, nr 3-4.

M. Czermińska, Katedra gotycka jako kamienny ogród, w: Przez znaki – do człowieka, pod red. B. Sienkiewicz przy współpracy A. Legeżyńskiej i W. Wielopolskiego, Poznań 1997.

M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

M. Danilewicz-Zielińska, Debiuty powieściowe, „Kultura” 1976, nr 7/8.

J. Dembińska-Pawelec, „W drzewach”, w: Znajomym gościńcem, pod red. J. Paszka i T. Sławka, Katowice 1993.

J. Dembińska-Pawelec, Życie w wierszu, „Fa-Art” 1994, nr 4.

E. Dryglas-Komorowska, Sztuka jako kształt rzeczywistości. O znaczeniu malarstwa w twórczości Adama Zagajewskiego, „Topos” 2012, nr 4.

J. Drzewucki, Demon rzeczywistości, w: idem, Smaki słowa. Szkice o poezji, Wrocław 1999.

J. Drzewucki, Mieszkać wszędzie (o Adamie Zagajewskim), w: idem, Charakter pisma. Szkice o polskiej poezji współczesnej, Warszawa 2015.

J. Drzewucki, Między nadmiarem a niedosytem, „Twórczość” 2010, nr 6.

J. Drzewucki, Nie wiesz, kim jesteś, „Rzeczpospolita” 2005, nr 254.

J. Drzewucki, Opisanie świata, w: idem, Smaki słowa. Szkice o poezji, Wrocław 1999.

J. Drzewucki, Poeta pamięta o rodzicach, „Rzeczpospolita” 2014, nr 239.

J. Drzewucki, Wypowiedzieć milczenie, „Twórczość” 2012, nr 3.

J. Drzewucki, Życie silniejsze niż nicość, „Twórczość” 2006, nr 3.

A. Dziadek, Problem ekfrasis. Dwa „Widoki Delft”, „Teksty Drugie” 2000, nr 4.

M. Dzień, Wobec paradygmatu „płynnej nowoczesności”. Adama Zagajewskiego obrona „życia duchowego”, „Topos” 2012, nr 4.

M. Fabiś, Odkrywając przestrzeń, odkrywając siebie. Więcej niż „dwa” miasta Adama Zagajewskiego, w: Ścieżkami pisarzy, pod red. A. Grochowskiej i M. Mus, t. 2: Miasto jako przestrzeń twórców, Kraków 2015.

J. Fazan, Rozmowa z umarłymi mistrzami, „Znak” 1995, nr 4.

A. Franaszek, Między marzeniem i światem. Adam Zagajewski w obronie wzniosłości, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 39.

G. Gała, Chodzi o to aby pilnować świata…, „Kresy” 2001, nr 4.

L. Giemza, Diariusz liryczny, „Więź” 2010, nr 10.

J. Gizella, [recenzja Obrony żarliwości], „Fraza” 2003, nr 1-2.

J. Gizella, Kunszt rejestrowania życia, „Kwartalnik Artystyczny” 2005, nr 4.

J. Gizella, Niepokój serca, „Topos” 2000, nr 3-4.

H. Głębocki, „Świat nie przedstawiony”. SB wobec środowiska „Nowej Fali” (teczka Adama Zagajewskiego), „Arcana” 2004, nr 58-59.

R. Gorczyńska, Szkic wieczności, „Zeszyty Literackie” 1986, nr 14.

I. Grudzińska-Gross, Poeta rozmawia o poezji, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 6.

J. Gutorow, Nieco inne perspektywy. Notatki na marginesie eseistyki Adam Zagajewskiego, „Czas Kultury” 2006, nr 5/6.

J. Gutorow, Pragnienie [recenzja], „Kresy” 2000, nr 1.

J. Gutorow, Sprzeczne fragmenty (Adam Zagajewski), w: idem, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968, Kraków 2003.

J. Gutorow, Zagajewski, „NaGłos” 1994, nr 15/16.

D. Heck, Repetytorium, „Przegląd Powszechny” 1995, nr 3.

D. Heck, Ziemia ognista, „Więź” 1995, nr 3.

J. Hnidiuk, Co tam panie w Ameryce. O recepcji poezji Adama Zagajewskiego w Stanach Zjednoczonych, „Teksty Drugie” 2010, nr 3.

J. Hnidiuk, Poeci "bruLionu" wobec Adama Zagajewskiego. Od admiracji do negacji?, „Topos” 2012, nr 4.

J. Hnidiuk, Zasypianie, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 2.

L. Hul, „Niech ta rzeczywistość istnieje”, w: L. Hul, Z. Chojnowski, A. Kotliński, „Co nie jest wymówione, zmierza do nieistnienia”. Interpretacje wierszy współczesnych, Olsztyn 1995.

L. Hul, Po stronie nieistnienia. Lwów w twórczości Adama Zagajewskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne” 1995, z. 1.

L. Hul, Znaki pamięci kulturowej w poezji Adama Zagajewskiego, w: Gatunki literackie. Tradycja a współczesne przemiany, pod red. D. Ossowskiej i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 1996.

M. Jabłoński, „O czym nie można mówić, o tym trzeba mówić z wnętrza [...]”. Niepewna myśl muzykologa z powodu „Obrony żarliwości” Adama Zagajewskiego, „Res Facta Nova” 2007, nr 9.

K. Jaworska, Poezja pomiędzy olśnieniem a ironią, przeł. J. Ugniewska, „Zeszyty Literackie” 2012, nr 4.

B. Kierc, Druga komunia, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 4.

[A. Kijowski], Dedal, Dziś i jutro, „Twórczość” 1975, nr 1.

[A. Kijowski], Dedal, Prawda i organizm, „Twórczość” 1976, nr 4.

M. Kisiel, Pośrodku cienia i światła, „Opcje” 1995, nr 1-2.

U. Klatka, Podmiot w liryce Adama Zagajewskiego, „Ruch Literacki” 1998, z. 2.

J. Klejnocki, Dziesięć powodów, dla których inni polscy poeci nienawidzą Adama Zagajewskiego, „Lampa” 2005, nr 11.

J. Klejnocki, Poezja i kapitalizm. O jednym wierszu Adama Zagajewskiego, w: Literatura polska 1990-2000, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, t. 1, Kraków 2003.

J. Klejnocki, Rozszyfrowując Zagajewskiego. Kilka uwag o nowych wierszach poety, „Fraza” 2001, nr 1-2.

K. Koehler, Kiedy kończy się poezja…, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 8.

E. Kołodziejczyk, Powrót [recenzja], „Kresy” 2004, nr 1-2.

J. Kornhauser, Dwa początki Nowej Fali, „NaGłos" 1991, nr 4, s. 24.

J. Kornhauser, Lwów jest wszędzie. Życie wewnętrzne, w: idem, Miedzyepoka. Szkice o poezji i krytyce, Kraków 1995.

J. Kozaczewski, O autoironii i humorze w wierszach Adama Zagajewskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 4.

Z. Kruszyński, Chwyt nieuchwytnego, „Zeszyty Literackie” 1987, nr 17.

B. J. Kucharski, Poezja polska jako sprzymierzeniec życia duchowego człowieka w epoce postmodernizmu, „Itinera Spiritualia” 2009, t. 2.

A. Kuchta, Poeta wobec przemocy. Analiza wybranych utworów poetyckich Adama Zagajewskiego, „Maska” 2015, nr 25.

A. Kuchta, W poszukiwaniu straconego miasta. Lwów, Gliwice, Kraków w esejach Adama Zagajewskiego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” 2014, nr 1.

K. Kuczyńska-Koschany, „La famille des saltimbanques”. Picasso, Rilke i poeci polscy, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, pod red. S. Balbusa, A. Hejmeja, J. Niedźwiedzia, Kraków 2004.

J. Kwiatkowski, Drugi tom Zagajewskiego, w: idem, Felietony poetyckie, Kraków 1982.

J. Kwiatkowski, Mieli dobre chęci, w: idem, Notatki o poezji i krytyce, Kraków 1975.

M. Larek, Gdy się już kończy wzniosła płyta, „Czas Kultury” 2006, nr 1.

M. Larek, Zagajewski, filozof urojeń, w: Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna, oprac. J. Borowczyk, M. Larek, Poznań 2011.

A. Legeżyńska, Dziecko powietrza, mięty i wiolonczeli, w: idem, Krytyk jako domokrążca, Poznań 2002.

J. Łukasiewicz, Ziemia ognista, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 7.

J. Łukasiewicz, Puszyste skrzydło eseju, w: idem, Rytm czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po 1980, Wrocław 1993.

J. Łukasiewicz, Świat niedomknięty, w: idem, Rytm czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po 1980, Wrocław 1993.

Z. Machej, Nieznośna lekkość wierszy, „NaGłos” 1991, nr 4.

J. Madejski, Adam Zagajewski i nihilizm, „Słupskie Prace Filologiczne. Filologia Polska” 2004, nr 3.

J. Madejski, Hiperbola i litota, „Kwartalnik Artystyczny” 2011, nr 3.

R. Mielhorski, Rzeczy wielkie w małych, „Akcent” 1993, nr 3.

M. Miłkowski, Umysł wędrowny, „Zeszyty Literackie” 2011, nr 3.

J. Marek, Pamięć i śmierć. O kilku wierszach Adama Zagajewskiego, „Świat i słowo” 2011, nr 2.

P. Michałowski, Granice samopoznania (autoportret), w: idem, Granice poezji i poezja bez granic, Szczecin 2001.

H. Milewska, Pieśń o Kathleen Ferrier, „Twórczość” 2007, nr 5.

T. Mizerkiewicz, Zagajewskiego życie w odblasku, „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2.

A. Morawiec, Nie tylko zapałki, „Nowe Książki” 2006, nr 2.

I. Mularczyk, Od słowa „nie” do słowa „tak”. O ewolucji poetyckiej Adama Zagajewskiego, „Śląsk” 1998, nr 5.

I. Mularczyk, Zmienność, stałość, życie prawdziwe. O „Lawie” Adama Zagajewskiego, w: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria druga, pod red. W. Wójcika przy współudziale D. Opackiej-Walasek, Katowice 2000.

A. Niewiadomski, Cierpkie na jawie, słodkie we śnie, „Kresy” 1993, nr 14.

T. Nyczek, Teraz wprost, „Dekada Literacka” 2005, nr 3-4.

T. Nyczek, Taniec z prozą, „Przekrój” 2007, nr 26.

J. Pasterski, Słodki lament, pogodny tren, „Fraza” 2005, nr 4.

M. Pawełczak, „Lwów jest wszędzie”. (Geo)poetyckie zamieszkiwanie świata w twórczości Adama Zagajewskiego, w: Ścieżkami pisarzy, pod red. A. Grochowskiej i M. Mus, t. 2: Miasto jako przestrzeń twórców, Kraków 2015.

M. Piętniewicz, Literackie odurzenia, czyli niebanalny „haj” na przykładzie Prousta i Zagajewskiego, „Fragile” 2011, nr 3.

J. Prokop, Młoda proza i hegliści, w: idem, Szczególna przygoda żyć nad Wisłą, Londyn 1985.

J. Prokop, Trzy powieści Zagajewskiego, „Literatura” 1975, nr 49.

P. Próchniak, Nuta człowiecza (uwagi na marginesie „Asymetrii”), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2014, nr 3-4.

P. Próchniak, Zagajewski: zdziwienie i płomień (notatki), „Bliza” 2012, nr 3.

P. Próchniak, Zagajewski: reszta, żal, „Dwutygodnik” 2010, nr 8.

G. Ritz, Postmodernizm liryczny albo co przytrafiło się Adamowi Zagajewskiemu w drodze do Lwowa, przeł. A. Nasiłowska, „Teksty Drugie” 1993, nr 1.

M. Rabizo-Birek, Słowik Keatsa i współcześni, w: Romantyzm użytkowy, Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej, pod red. D. Dąbrowskiej i E. Szczepan, Szczecin 2014.

M. Rabizo-Birek, Z dziejów sporu o piękno. „Oda do urny greckiej” i jej polscy czytelnicy, „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 3.

S. Radziszewski, Do kogo należy ziemia...? „Niewidzialny władca”, czyli Adam Zagajewski i jego refleksje o człowieku, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2009, t. 8.

L. Rogóż, Motyw samotności w twórczości Adama Zagajewskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2002, z. 1.

J. Roszak, Temat: Zagajewski, „Topos” 2006, nr 3.

T. Różycki, Trzy rzeki. Na marginesie „Niewidzialnej ręki”, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 1.

I. Sariusz-Skąpska, „Podróż zamiast zapomnienia”, „Znak” 1995, nr 4.

Ch. Simic, Tajemnica obecności, przeł. R. Gorczyńska, „Zeszyty Literackie” 2003, nr 2.

A. Skrendo, Dziwny zgrzyt, „Fa-Art” 2005, nr 4.

M. Sobol, Tylko chwile, „Bliza” 2012, nr 1.

T. Sobolewski, Mistyka dla początkujących, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 125.

T. Sobolewski, Mistyka jazdy tramwajem, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 258.

T. Sobolewski, Świat wciąż nieprzedstawiony, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 153.

S. Sontag, Próba mądrości, przeł. J. Anders, „Rzeczpospolita” 2001, nr 198 i 204.

D. Sośnicki, Adam Zagajewski „Niewidzialna ręka”, „Dwutygodnik” 2009, nr 11.

D. Sośnicki, Taka ładna samotność. O poezji Adama Zagajewskiego, „Czas Kultury” 2011, nr 4.

S. Stabro, Nie tylko o krytyce, w: idem, Poeta odrzucony, Kraków 1989.

M. Stala, Gorzka niewinność. Na marginesie „Dwóch miast” Adama Zagajewskiego, w: idem, Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie, Kraków 2004.

M. Stala, Terytorium prawdy. Pochwała Adama Zagajewskiego, „Gazeta Wyborcza” 2015, nr 67.

M. Stala, Trzy drogi. W kręgu eseistyki Adama Zagajewskiego z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w: idem, Przeszukiwane czasu. Przechadzki krytycznoliterackie, Kraków 2004.

M. Sukiennik, Czas zatrzymany w bezczasie. (O poezji Adama Zagajewskiego), „Ruch Literacki” 1993, nr 1-2.

K. Szalewska, Dialogika Zagajewskiego, „Pogranicza” 2008, nr 4.

L. Szaruga, Po mutacji, „Kultura” 1975, nr 14.

L. Szaruga, Prawdę masz utrwalić, „Zapis” 1978, nr 7.

M. Szpakowska, Bardzo poważnie, „Twórczość” 1974, nr 2.

M. Szumna, Esprit d’escalier, „Dekada Literacka” 2011, nr 4.

P. Śliwiński, Kwadratura koła, w: idem, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002.

P. Śliwiński, Powrót – niedokonanie, „Znak” 2010, nr 4.

P. Śliwiński, Pragnienie [recenzja], „Res Publica Nowa” 2000, nr 4.

P. Śliwiński, Umęczony w uniesieniu. „Niewidzialna ręka” Adama Zagajewskiego, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 4.

A. Świeściak, Pragnienie, „Fa-Art” 2000, nr 2.

B. Toruńczyk, Czytając Adama Zagajewskiego, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 2.

B. Toruńczyk, Krucha bezcenna rzecz, „Zeszyty Literackie” 2012, nr 4.

K. Walc, Odległe lądy Adama Zagajewskiego, „Fraza”1995, nr 10.

D. Walcott, Elegista, przeł. R. Gorczyńska, „Zeszyty Literackie” 2002, nr 4.

A. K. Waśkiewicz, „W pierwszej osobie liczby mnogiej”, „Twórczość” 1973, nr 4.

W. Wencel, Ołów i tlen. O poezji Adama Zagajewskiego po roku 1982, „Tytuł” 1995, nr 3-4.

W. Wencel, Ziemia ognista [recenzja], „Tytuł” 1994, nr 4.

A. Wiedemann, Kos pod kopułą katedry, „Pogranicza” 2006, nr 2.

R. Wilk, Zamieszkać w bezdomności. O poezji Adama Zagajewskiego, „Ruch Literacki” 1994, z. 5-6.

J. Wróbel-Best, [recenzja Through the Poets Eye], „Ruch Literacki” 2004, nr 4/5.

M. Wyka, Edukacja współczesnego artysty, w: idem, Głosy różnych pokoleń, Kraków 1989.

M. Wyka, Pewne pokolenie, w: idem, Punkty widzenia. Szkice krytyczne, Kraków 2000.

M. Wyka, Poeta na wyspie, w: idem, Punkty widzenia. Szkice krytyczne, Kraków 2000.

M. Zaleski, Filozof w poecie, w filozofie poeta, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 26.

M. Zaleski, Mądremu biada, w: idem, Mądremu biada, Paryż 1990.

M. Zaleski, Poeta kryterium estetycznego, „Res Publica Nowa” 2006, nr 3.

M. Zaleski, Zimne ognie, „Res Publica Nowa” 2002, nr 12.

Z. Zarębianka, Wokół „Mistyki dla początkujących”, w: Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej, pod red. R. Siomy, Toruń 2002.

Z. Ziątek, Trzecie miasto Adama Zagajewskiego, „Teksty Drugie” 1999, nr 4.

J. Zieliński, Harpun zachwytu, "Tygodnik Powszechny" 1991, nr 5.

 

monografie wybranych zagadnień

 

J. Dembińska-Pawelec, Arabeska. Szkice o poezji, Katowice 2013.

A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.

A. Fiut, Być (albo nie być) Środkowoeropejczykiem, Kraków 1999.

L. Giemza, Nowa Fala wobec historii, Lublin 2008.

A. Gleń, „Marzenie, które czyni poetą”. Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera, Kraków 2013.

D. Heck, Spór czy lament? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej (1957-1986), Wrocław 1996.

J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968-1976), Kraków 2000.

T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996.

J. Kozaczewski, Polska tradycja literacka w poetyce Nowej Fali. O poezji Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego, Kraków 2004.

J. Kornhauser, Międzyepoka. Szkice o poezji i krytyce, Kraków 1995.

K. Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich, Wrocław 2004.

A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 1996.

A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000.

W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998.

P. Michałowski, Glosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008.

A. Niewiadomski, Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych. O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej, Lublin 2010.

R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

T. Nyczek, Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993. Wiersze i komentarze, Kraków 1994.

D. Opacka-Walasek, Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Katowice 2005.

D. Pawelec, Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, Katowice 2003.

A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003.

M. Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2013.

A. Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów, Kraków 2004.

S. Stabro, Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali, Kraków 1995.

K. Szalewska, Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim, Kraków 2012.

L. Szaruga, Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989, Lublin 2001.

M. Szulc-Packalén, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego, Warszawa 1997.

P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002.

M. Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku, Toruń 2014.

A. Świeściak, Melancholia w poezji polskiej po 1889 roku, Kraków 2010.

B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990

A. Ubertowska, Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007.

Z. Zarębianka, Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001.

Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia 68, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, I. Misiak, Kraków 2010.

 

WYKAZ SKRÓTÓW

 

AAnteny (Kraków 2005)

AsAsymetria (Kraków 2014)

DmDwa miasta (Paryż – Kraków 1991)

DoDrugi oddech (Kraków 1978)

JdLJechać do Lwowa i inne wiersze (Londyn1985)

KKomunikat (Kraków1972)

LList (Kraków 1979)

LpLekka przesada (Kraków 2011)

LOdwList. Oda do wielości Poezje (Paryż 1983)

NrNiewidzialna ręka (Kraków 2009)

Obrona żarliwości (Kraków 2002)

PPłótno (Paryż 1990)

PoPowrót (Kraków 2003)

PrzfPoeta rozmawia z filozofem (Warszawa 2007)

PrPragnienie (Kraków1999)

SisSolidarność i samotność (Paryż 1986)

SmSklepy mięsne (Kraków 1975)

WcpW cudzym pięknie (Kraków 1998)

ZoZiemia ognista (Poznań 1994)

 

Anna Czabanowska-Wróbel