Nota

 

Monografie w toku. Kompendia multimedialne
pod redakcją Pawła Próchniaka

 

„Monografie w toku” to przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia serii publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Publikacje te pomyślane są jako sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentujące zarówno podstawowe informacje o życiu i twórczości poszczególnych poetów, jak i pogłębiony opis ich dzieła, a także antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficz­ne, nagrania audio i wideo oraz ikonografię.

 

Pomysł stworzenia multimedialnych kompendiów życia i twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego sformułowało Wydawnictwo a5, które sfinansowało przygotowanie i opublikowanie tych kompendiów – z dotacji MKiDN uzyskanej w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” w roku 2014 oraz ze środków własnych.

 

 

Monografie in corso. Compendi multimediali
a cura di Paweł Próchniak

 

Monografie in corso è un progetto volto alla creazione di una serie di pubblicazioni online dedicate ad importanti autori della poesia polacca. Le pubblicazioni sono pensate come compendi monografici in divenire, contenenti sia le informazioni principali relative alla vita e alla produzione artistica dei singoli poeti, sia la descrizione accurata della loro opera, nonché antologie di poesia, raccolte di commenti critico-letterari, cronologie, riferimenti bibliografici, registrazioni audio e video e immagini.

 

La cronologia della vita e delle opere di Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki e Adam Zagajewski sono state tradotte in italiano dalle studentesse dell'Università Ca' Foscari di Venezia: Gaia Corà, Francesca Fratangelo, Myriam Kędzierski, Nelly Moretti, Olga Smirnova, Samantha Lorenzato, Rosa Zardini. Il lavoro è stato coordinato dalle dottoresse Francesca Fratangelo e Sara Quondamatteo sotto la direzione della professoressa Francesca Fornari, curatrice del progetto di traduzione.

 


Monografie w toku. Kompendia multimedialne
pod redakcją Pawła Próchniaka

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Lublin 2015-

 

Piotr Śliwiński
Stanisław Barańczak. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-91-5
ISBN: 978-83-61064-07-7
Lublin 2015

 

Paweł Próchniak
Ryszard Krynicki. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-90-8
ISBN: 978-83-61064-91-6
Lublin 2015

 

Anna Czabanowska-Wróbel
Adam Zagajewski. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-87-8
ISBN: 978-83-61064-92-3
Lublin 2015projekt graficzny
Florentyna Nastaj 

system zarządzania treścią
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”